Nr 4/2013

Związki między modulacja sensoryczną, a wsparciem społecznym i związaną ze zdrowiem i jakością życia Zaburzenia przetwarzania sensorycznego i uczestnictwo społeczne Osobowość chwiejna emocjonalnie jako przykład zaburzeń modulacji sensorycznej u dorosłych Obniżony poziom grafomotoryczny Wideotrening Komunikacji (VIT) metoda wspierającą terapeutów Integracji sensorycznej w ramach Wczesnej Interwencji Słownik terminów podstawowych z zakresu integracji sensorycznej Zastosowanie Metody Integracji […]


Nr 3/2013

Diagnoza i terapia obronności sensorycznej w zdrowiu psychicznym dorosłych: przegląd literatury Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu a integracja percepcyjno- motoryczna Wrażliwość sensoryczna dzieci utalentowanych Wrażliwość sensoryczna utalentowanych dzieci – Winnie Dunn Co słyszy dziecko z autyzmem? Zaburzenia przetwarzania słuchowego u pięcioletniego chłopca z autyzmem Sprawozdanie prezesa z działalności Zarządu PSTIS za okres 2012-2013 Protokół […]


Nr 1/2013

Z badań naukowychObronność dotykowa i zachowania stereotypoweGrace T. Baranek, Laura G. Foster, Gershon Berkson Co każdy terapeuta wiedzieć powinienWcześniak – ważny problem medyczno-społecznyMaria Katarzyna Borszewska-KornackaDlaczego rodzą się wcześniaki?Kiedy dziecko jest wcześniakiem? Rozwój psychoruchowy wcześniakówArtur Bartochowski Propriocepcja – zmysł, który (nie zawsze) pozwala czuć siebie Ewa Grzybowska Kontrola dopływu bodźców i aranżowanie otoczenia dzieci przedwcześnie urodzonych Jolanta Kazanowska […]


Nr 4/2012

Wczesne rozpoznawanie autyzmu i wczesna interwencja wobec dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Zaburzenia integracji sensorycznej u niemowląt i małych dzieci Wywiad i obserwacja aktywności sensomotorycznej- praktyczne wskazówki do diagnozy i terapii małego dziecka Rozwój przetwarzania sensorycznego u niemowląt i małych dzieci- przejawy nieprawidłowości, strategie wspomagania Jak wspomagać rozwój małego dziecka w warunkach domowych – […]


mgr Małgorzata Dębińska-Pruchniak Psycholog kliniczny, terapeuta integracji sensorycznej w Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki TPD. Helenów mgr Ewa Grzybowska Psycholog kliniczny, terapeuta integracji sensorycznej w Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki TPD. Helenów   Nasz układ nerwowy nieprzerwanie odbiera informacje zmysłowe z otoczenia. To oczywiste stwierdzenie. Nie zawsze jednak dostatecznie docenia się znaczenie tego dla faktu […]


Nr 1/2012

Z badań naukowychPraktyczne integrowanie postępowania neurorozwojowego i teorii integracji sensorycznej u klienta z mózgowym porażeniem dziecięcym Betty Paris, PT, M.Ed. Carolyn Murray-Slutsky, MS., OTR Tłumaczenie: Natalia Smagacz Z teorii integracji sensorycznejKilka słów o wspomaganiu zaburzonego rozwoju małego dziecka. Przegląd metod terapeutycznychMarta Wiśniewska Co każdy terapeuta wiedzieć powinien Pedagogika Marii Montessori Maria Montessori Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena […]


Nr 1/2010

Z życia Stowarzyszenia Słowo od prezesa (ki) PSTIS Marta Wiśniewska Z badań naukowych Dzieci z dyspraksją Amanda Kirby, Małgorzata Kruszewska-Przygodzka Miejsce dyspraksji w klasyfikacji zaburzeń przetwarzania według Murray-Slutsky & Paris Ewa Grzybowska Co każdy terapeuta wiedzieć powinien Dyspraksja w teorii integracji sensorycznej Zbigniew Przyrowski Związek praksji oralnych z rozwojem mowy Jolanta Kazanowska Repetytorium z dyspraksji […]


Nr 4/2009

Dysleksja: nowe efekty współdziałania edukacji i poznawczej neuronauki Zagrożenie dysleksją. Zaburzenia linearnego przetwarzania informacji Ayres o Integracji sensorycznej u dzieci z trudnościami w uczeniu się (dysleksji) Wspomaganie rozwoju procesów integracji sensorycznej w warunkach gabinetowych z uwzględnieniem prawidłowości rozwojowych. Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena IAS w terapii dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania bodźców słuchowych. Z […]


Nr 3/2009

Zaburzenia rozwoju posturalnego u małych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w świetle koncepcji VojtyGrażyna Banaszek Porównanie profilu sensorycznego dzieci zdrowych i dzieci z zespołem mózgowego porażenia dziecięcegoA. Jerome, Anta Prakash, Ashwini Vaishampayan Terapia Integracji Sensorycznej i NDT metody uzupełniające się w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcymZbigniew Przyrowski Zaburzenia percepcyjne w zespole mózgowego porażenia dziecięcegoZbigniew […]


Marta Wiśniewska Bodźce dotykowe odbieramy przez skórę, która jest najobszerniejszym narządem naszego ciała. System dotykowy jest podstawowym i pierwotnym zmysłem, ponieważ cewa nerwowa, która przekształca się w mózg i rdzeń kręgowy rozwija się z ektodermy (skóra). System ten pozwala identyfikować i różnicować wrażenia czuciowe. Ostrzega nas i informuje o nieoczekiwanych i niebezpiecznych bodźcach dotykowych. Ma wpływ na uwagę i pobudzenie. System dotykowy jest bardzo […]


Nr 2/2009

Walne zebranie PSTIS Sprawozdanie z działalności zarządu PSTIS Zespół Aspergera – skrót Zaburzenia sensoryczne u dzieci z FAS. FAS- niewidzialna niepełnosprawność Osiem magicznych kluczy do budowania strategii interwencyjnej dla uczniów z FAS Dysfunkcje integracji sensorycznej u dzieci z FAS Gabinet jako niecodzienna przestrzeń „Obraz dziecka u dorosłego – migawka” Zabawy w suchym basenie. Zapytaj Przyrowskiego […]


A. Jean Ayres Tłum. Zofia Mangel Wśród dzieci z zaburzeniami zachowania i/lub percepcji widać wiele, które są nadpobudliwe i rozkojarzone. Obserwuje się to na tyle często, że można odnaleźć pewną prawidłowość i określić mianem zespołu (syndromu). Wyjaśnienie tego zespołu i opracowanie zasad umiejętnego postępowania stanowi wyzwanie, ze względu na to, że brak hamowania zakłóca proces […]


Magdalena Okrzasa I. Dysfunkcje integracji sensorycznej u dzieci autystycznych. Charakterystyczne typy zakłóceń przebiegu procesu przetwarzania informacji z otoczenia. Podstawowe rodzaje dysfunkcji integracji sensorycznej dotyczą zakłóceń funkcji ruchowych (w tym reakcji posturalnych, ruchów oczu, koordynacji ruchowej), funkcji somatosensorycznych związanych z odbieraniem wrażeń czuciowych, dotykowych oraz zakłóceń procesu lateralizacji. Zakłócenia odbioru informacji płynących z poszczególnych kanałów sensorycznych […]


Zbigniew Przyrowski Jest to pierwsza część z dłuższego opracowania dotyczącego syndromu związanego z zaburzeniami integracji sensorycznej. W cyklu tym postaram się przedstawić zarówno stronę medyczną /na tyle na ile jest to mi dostępne/ jak i psycho-pedagogiczną. W opracowaniu tym opieram się o dostępną literaturę do śledzenia, której zachęcam wszystkich chcących wiedzieć więcej na ten temat. […]


Kenneth Ottenbacher tłumaczenie: Danuta Wardawa Celem tego badania było rozpoznanie funkcji neurobehawioralnych systemu przedsionkowo – proprioceptywnego, co mogłoby pomóc terapeutom w ocenie zaburzeń procesów przedsionkowych u dzieci z trudnościami w uczeniu się. Dziewięć zmiennych związanych z funkcjami przedsionkowo – proprioceptywnymi poddano złożonej analizie regresyjnej. W wyniku analizy stwierdzono, że cztery zmienne miały znaczący wpływ na […]


Opracowała: Marta Wiśniewska; mgr pedagogiki specjalnej, terapeuta integracji sensorycznej. „Dotykam (…) Zmieniam (…) Ujmuję (…) Stwarzam przyczyny i wywołuję skutki, tak otoczenie staje się z wolna rzeczywistością (…)” (Affolter,1997,s.16) Felicie Affolter zwraca się w stronę rozwiązywania problemów dnia codziennego pamiętając, że „ (…) doświadczanie świata drogą przekształcania i poznawania rzeczy ręką pod kontrolą wzroku to […]


Tłumaczyła D.Wardawa Rozmowa z serii „Rozumiejąc integrację sensoryczną” przeprowadzona przez Sharon Cermak (Instruktorka Terapii Zajęciowej – OTR, Członek Amerykańskiego Towarzystwa Terapii Zajęciowej – FAOTA) z Jane Koomar (Doktor Filozofii – PhD, Instruktorka Terapii Zajęciowej – OTR, Członek Amerykańskiego Towarzystwa Terapii Zajęciowej – FAOTA) i Stacey Szklut (Instruktorka Terapii Zajęciowej – OTR). Rozmowa jest opatrzona komentarzem […]


Małgorzata Derdzikowska Orientacja w przestrzeni jest warunkiem dobrego funkcjonowania człowieka w otaczającej rzeczywistości. Jest to także umiejętność wymagana w szkole, na każdej lekcji, nie tylko matematyki. Od urodzenia, każdy z nas uczy się rozumieć przestrzeń, w której żyje, gdyż tylko w ten sposób może nad nią panować i zaspakajać wszelkie swoje potrzeby. Poznawanie przestrzeni jest […]


Sheila M. Frick – Instruktorka Terapii Zajęciowej (OTR); Nancy Lawton-Shirley – Instruktorka Terapii Zajęciowej (OTR) Tłumaczenie Danuta Wardawa Do niedawna terapeuci zajęciowi stosujący metodę integracji sensorycznej usprawniali procesy słuchowo – językowe i zmniejszali trudności w uczeniu się poprzez system przedsionkowy (Ayres, 1972; Windeck & Laurel, 1989). Obecnie postęp technologiczny umożliwia terapeutom zajęciowym bezpośrednie oddziaływanie na […]


Opracowała Ewa Grzybowska Jak i dlaczego to działa? Treningi integracji słuchowej stosowane są wobec klientów z dysfunkcjami integracji zmysłowej w formie zaburzeń modulacji wejściowych danych sensorycznych (przedsionkowych, słuchowych i dotykowych), z autyzmem, trudnościami w uczeniu się. Tej stosunkowo nowej formie terapii przypisuje się bardzo szerokie spektrum działania. Pozytywne zmiany różnego stopnia, zależnie od rodzaju i nasilenia objawów lub wieku pacjentów, obserwuje się […]


fragment rozdziału z ksiażki „SENSORY INTEGRATION AND LEARNING DISORDER”, J.Ayres Wiele dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej ujawnia awersyjne reakcje na określone bodźce dotykowe.To zjawisko można by określić jako „obronność dotykową”. Dla nauczycieli szkolnych bardziej ewidentne są skorelowane z nim cechy zachowania dziecka tj. nadruchliwość i rozpraszalność uwagi aniżeli dysfunkcja układu dotykowego.Bodźce dotykowe są bowiem specyficznie […]


Agnieszka Kozłowska Dla uzyskania pozytywnych efektów terapeutycznych medycyna i nauki pokrewne posługiwały się różnymi metodami. Nie ma jednak metody na tyle skutecznej, aby nie uciekać się do innych, takich chociażby jak hipoterapia. Zdrowotne walory jazdy konnej, chociaż znane w czasach Hipokratesa, zostały ponownie dostrzeżone w latach 40-ych, a naukowo udowodnione w latach 70-ych i 80-ych. […]


Zbigniew Przyrowski Fragment rozdziału Podstawy Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej napisanego przez Zbigniewa Przyrowskiego w książce pod red. prof. Czesława Szmigla Podstawy Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Kraków 2001. AWF. Niestety pojęcie dyspraksja ma – w zależności od tego , kto go używa- różne odcienie znaczeniowe. Część, używa słowa dyspraksja /tak jak Miller […]


Ewa Grzybowska Starożytni filozofowie traktowali go z wyraźną pogardą. Arystoteles uważał węch za najniższy z ludzkich zmysłów, zaś Kant umieścił na dnie zmysłowej hierarchii argumentując ,iż jest najbardziej subiektywnym i najmniej godnym zaufania sensorycznym źródłem wiedzy człowieka o świecie. Naukowcy XX-go wieku zaczęli stopniowo przywracać zmysłowi powonienia utracony respekt. Freud interpretował lekceważący stosunek do wrażeń […]


Małgorzata Szurlej   Centrum Audio-psycho-fonologii „Espace”   Przeszło 40 lat temu profesor Alfred A. Tomatis, francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra dokonał kilku zaskakujących obserwacji, które w następstwie doprowadziły do rozwoju tzw. metody Tomatisa. W literaturze przedmiotu metoda ta znana jest również jako „trening uwagi słuchowej”, „stymulacja słuchowa” lub „trening audio-psycho-lingwistyczny”, a podstawowym jej celem jest […]


Nr 1/2009

Fakty o zespole kruchego chromosomu X Zespól Retta – schorzenie wynikające z utraty kontroli przebiegu ważnych szlaków sygnałowych białek w neuronach wskutek mutacji genu MECP2 . O dzieciach z zespołem Pradera i Williego O zespołach uwarunkowanych genetycznie Zaburzenia integracji sensorycznej w zespole Downa Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej dzieci z syndromem kruchego chromosomu X Zastosowanie terapii […]