Drodzy Członkowie Stowarzyszenia, Terapeuci i Sympatycy PSTIS SI, 

Poniżej znajduje się Regulamin sklepu internetowego e-kwartalnik IS w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Właścicielem sklepu jest Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI z siedzibą w Warszawie, (04-088) przy ul. Majdańskiej 3/7B, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025525, NIP: 952-185-31-12 REGON: 016424450.

W każdej chwili można skontaktować się z nami w kwestiach zakupu Kwartalnika, wysyłając wiadomość na adres e-mail – online@kwartalnikis.edu.pl 

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów
Zespół sklepu e-kwartalnik IS

  

Regulamin sklepu internetowego

 • §1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy e-kwartalnik, dostępny pod adresem internetowym https://kwartalnikis.edu.pl, prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej PSTIS SI)z siedzibą w Warszawie, (04-088) przy ul. Majdańskiej 3/7B wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025525, NIP: 952-185-31-12 REGON:016424450.

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania z Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

 • §2

Definicje

 1. Dni / godziny robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 20:00
 2. Sprzedawca – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI z siedzibą w Warszawie, (04-088) przy ul. Majdańskiej 3/7B, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025525, NIP: 952-185-31-12 REGON:016424450
 3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu
 5. Konsument – zgodnie z art. 22Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://kwartalnikis.edu.pl/
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
 10. Konto – konto Klienta w Sklepie; na koncie gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonym przez niego Zamówieniu w Sklepie
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie https://kwartalnikis.edu.pl/, umożliwiający utworzenie Konta
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie na stronie https://kwartalnikis.edu.pl/ umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów
 14. Produkt – dostępny w Sklepie produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, w tym również produkt stanowiący treść cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta
 15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na odległość w ramach Sklepu na podstawie której Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt a Klient do zapłaty ceny
 16. PayU – serwis płatności elektronicznych PayU obsługiwany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajową instytucję płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012 oraz wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444
 17. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. U. z 2020 r. poz. 1740z późn. zm.)
 18. Usługi– usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta w ramach Sklepu, opisane szczegółowo w § 4 ust. 1 Regulaminu
 19. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawierana przez Klienta ze Sprzedawcą na zasadach określonych w §5 Regulaminu
 20. Umowa – Umowa o świadczenie usług lub Umowa sprzedaży
 21. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.)

 

 

 • §3

Informacje ogólne

 

 1. Sklep jest prowadzony przez Sprzedawcę.
 2. Każda Umowa sprzedaży ma charakter jednorazowy.
 3. Każda Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 4. Klientom zarejestrowanym w Sklepie mogą być proponowane rabaty i dodatkowe korzyści zgodnie z obowiązującą ofertą Sprzedawcy.
 5. Klienci mogą kontaktować się ze sprzedawcą mejlowo pod adresem: online@kwartalnikis.edu.pl lub telefonicznie w poniedziałki 16:00 – 18:00 i w czwartki 8:00–9:00  pod nr: 512 373 434
 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. Sprzedawca zapewnia dostęp do Sklepu na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów:
 1. wynikających z ograniczeń w dostępie do Internetu narzuconych przez dostawców usług telekomunikacyjnych, z których to usług korzysta Sprzedawca lub Klient;
 2. awarii będących skutkiem zdarzeń pozostających poza kontrolą Sprzedawcy, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, w szczególności: powódź, pożar, awaria sieci Internet lub awaria sieci energetycznej.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do czasowego – całkowitego lub częściowego zatrzymania funkcjonowania Sklepu w celu jego ulepszenia, naprawy, dodania nowych Usług lub przeprowadzania konserwacji.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

 

 • §4

Rodzaje i zakres Usług. Dostęp do Usług. Wymagania techniczne

 

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną Usługi w zakresie:
 2. udostępniania do przeglądania Produktów dostępnych w Sklepie;
 3. umożliwienia składania Zamówień;
 4. dodawania Produktów do Koszyka;
 5. umożliwienia automatycznego przekierowania do serwisu internetowego banku, w którym Klient otworzył rachunek i z którego ma być realizowana płatność za Zamówienie;
 6. umożliwienie założenia przez Klienta Konta w Sklepie.
 7. W związku z ciągłym rozwojem Sklepu, zakres Usług Sklepu może być zmieniony przez Sprzedawcę, w szczególności Usługi mogą być dodawane lub wyłączane, jak też czasowo zawieszane albo dostęp do nich może być ograniczany lub rozszerzany. Informacje o modyfikacjach Usług Sklepu są przekazywane Klientom poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie głównej Sklepu i nie stanowią zmiany Regulaminu.
 8. Warunkiem uzyskania dostępu do Usług jest wejście na stronę internetową https://kwartalnikis.edu.pl/.
 9. Warunkiem korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu jest:
 10. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
 11. dostęp do sieci Internet;
 12. posiadanie przeglądarki internetowej:
 13. Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej lub
 14. Mozilla Firefox w wersji 74.0 lub nowszej lub
 15. Google Chrome w wersji 80.0 lub nowszej lub
 16. Opera w wersji 67.0 lub nowszej lub
 17. Apple Safari 8.0 lub nowszej;
 18. włączona obsługa plików cookies, przy czym brak zgody na piliki cookies nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu,
 19. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 

 

 • §5

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna. Klient może przeglądać Produkty dostępne w Sklepie oraz składać Zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta.
 2. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu zakładki „Zarejestruj się” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania Zamówienia.
 3. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji.
 4. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie wymaga wypełnienia Formularza rejestracji przez podanie następujących danych:
 1. adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz
 2. ustalenie hasła.
  1. Po wypełnieniu Formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w Formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca utworzenie Konta Klienta.
  2. Umowa o świadczenie usług w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta w Sklepie zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta.
  3. Klient posiadający swoje Konto w Sklepie loguje się do niego poprzez kliknięcie w zakładkę „Zaloguj się” oraz podanie swojego adresu e-mail i hasła, które Klient użył podczas zakładania Konta (rejestracji).
  4. Usługa założenia i utrzymania Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów, poprzez przesłanie żądania usunięcia Konta wraz ze wskazaniem danych Klienta, o których mowa w ust. 4 powyżej. Żądanie usunięcia Konta należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: online@kwartalnikis.edu.pl albo w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: ul. Majdańska 3/7B, 04-088 Warszawa.
  5. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi w zakresie prowadzenia Konta z ważnych przyczyn będących naruszeniem §8 Regulaminu z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi Konta przez Sprzedawcę nastąpi poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Klienta wskazany podczas rejestracji Konta.
  6. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usługi.

 

 

 • §6

Zasady składania Zamówienia

 

 1. Kupujący może dokonać zakupu w Sklepie wyłącznie Produktów w nim dostępnych. Informacja o dostępności Produktu jest wyświetlana w opisie danego Produktu.
 2. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, składy, rozmiar, waga, cena stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Opisy Produktów znajdujących się w Sklepie służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym.
 4. W celu zawarcia przez Klienta ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Klient powinien podjąć następujące działania:
  1. skompletować Zamówienie;
  2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wskazanie miejsca i sposobu dostawy Zamówienia, a także metody płatności;
  3. zapoznać się z treścią i zaakceptować Regulamin;
  4. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu realizacji Zamówienia;
  5. potwierdzić i wysłać Zamówienie poprzez kliknięcie w przycisk „Potwierdzam zakup”.
  6. Brak któregokolwiek z działań wskazanych w ust. 4 powyżej uniemożliwia dokonanie zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu.
  7. Klient kompletuje Zamówienie korzystając z Koszyka poprzez naciśnięcie na przycisk „Do koszyka” znajdujący się przy wybranym Produkcie.
  8. Klient w trakcie składania Zamówienia może dokonać zmiany wybranych Produktów oraz wprowadzonych przez siebie informacji w zakładce „Koszyk” lub „Twoje dane” do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zakup”.
  9. W Formularzu zamówienia należy wskazać:
 5. imię i nazwisko,
 6. dane adresowe,
 7. numer telefonu,
 8. adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
 9. adres Klienta,
 10. adres, na który ma być dostarczony Produkt, jeśli zamówiony Produkt ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta wybierając opcję „inny adres wysyłki”;
 11. NIP (jeżeli Klient nie jest Konsumentem).
 12. Po uzupełnieniu Formularza zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Podsumowanie”, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia, które będzie zawierać następujące informacje:
 13. wybrana przez Klienta metoda płatności,
 14. cena każdego zamawianego Produktu oraz łączna cena wszystkich zamawianych Produktów, w tym koszty dostawy Produktów oraz dodatkowe koszty (jeśli mają zastosowanie),
 15. wybrany sposób dostawy zamówionych Produktów,
 16. przewidywany czas dostawy zamówionych Produktów.
 17. Po zatwierdzeniu przyciskiem „Potwierdzam zakup” wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia, o którym mowa w ust. 9 powyżej oraz informacja o:
 18. numerze Zamówienia,
 19. dacie złożenia Zamówienia.
 20. Złożenie przez Klienta Zamówienia Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży.
 21. Klient niezwłocznie po złożeniu Zamówienia otrzymuje na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie złożenie Zamówienia do realizacji a także szacowany przez Sprzedawcę czas realizacji Zamówienia. W przypadku gdy wskazana wiadomość e-mail nie wyświetla się w skrzynce odbiorczej, Klient powinien sprawdzić czy nie trafiła do folderu spam albo śmieci, jeżeli również tam nie wyświetla się wiadomość e-mail potwierdzająca złożenie Zamówienia, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przesyłając wiadomość na adres online@kwartalnikis.edu.pl.
 22. Umowa sprzedaży zawierana jest przez Sprzedawcę z Klientem z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail wskazanej w ust. 12 powyżej.

 

 • §7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Cena każdego Produktu jest uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu i zawiera wszelkie należne podatki. Podana cena Produktu dotyczy jednej sztuki Produktu. Cena Produktu nie zawiera kosztów jego dostawy.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Cena Produktu dostępnego w Sklepie może ulec zmianie. Zmiana ceny Produktu nie ma wpływu na Zamówienie złożone przed wejściem w życie zmiany tej ceny.
 3. Całkowity koszt Zamówienia obejmuję cenę Produktu, koszt jego dostawy oraz ewentualne dodatkowe koszty.
 4. W przypadku Umowy sprzedaży obejmującej prenumeratę ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 5. Klient może opłacić Zamówienie (uiścić cenę za zamówione Produkty oraz koszty ich dostawy) za pośrednictwem przelewów natychmiastowych PayU.
 6. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu zamówienia, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją otrzymywania faktur w formie papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres online@kwartalnikis.edu.pl Sprzedawca prześle Klientowi fakturę w wersji papierowej na adres wskazany przez Klienta. Sprzeciw, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien zawierać numer Zamówienia oraz adres doręczenia faktury. Korekty faktur dostarczonych Klientowi w formie papierowej będą doręczane Klientowi również w formie papierowej.
 7. Dostawa zamówionych Produktów jest dokonywana na obszarze Unii Europejskiej. Dostawa poza obszar Unii Europejskiej może być realizowana w drodze indywidualnych ustaleń z Klientem i wymaga skontaktowania się Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej online@kwartalnikis.edu.pl.
 8. Dostawa Produktów cyfrowych nie jest ograniczona terytorialnie. Postanowienia zawartego w ust. 7 powyżej nie stosuje się do Produktów cyfrowych.
 9. Zamówione Produkty są dostarczane Klientowi na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia oraz według wybranego przez Klienta w czasie składania Zamówienia sposobu dostawy.
 10. Dostawy zamówionych Produktów odbywają się jedynie w Dni robocze, za wyjątkiem Produktów cyfrowych.
 11. W przypadku, gdy dostawa zamówionych Produktów jest utrudniona lub niemożliwa ze względu na podanie przez Klienta w trakcie składania Zamówienia niekompletnego, niepoprawnego czy błędnego adresu dostawy zamówionych Produktów lub adresu, który stał się nieaktualny w chwili dostawy, lub w sytuacji gdy pod wskazanym adresem nie została odebrana przez Klienta lub upoważnioną przez niego osobę przesyłka z zamówionymi Produktami, Sprzedawca powiadomi o tym fakcie niezwłocznie Klienta przesyłając wiadomość na adres e-mail Klienta podany w trakcie składania Zamówienia. W przypadku, gdy pomimo kontaktu z Klientem realizacja Zamówienia jest nadal niemożliwa, Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Klientowi stosowne oświadczenie woli o swoim odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca może wykonać prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru zamówionego Produktu przez Klienta.
 12. Koszty dostawy ponosi Klient, o ile odmienna informacja nie zostanie umieszczona przy danym Zamówieniu. Klient jest informowany przez Sprzedawcę o kosztach dostawy zamówionych Produktów w trakcie składania Zamówienia. Koszty dostawy Produktów podane są również w zakładce „informacje o dostawie” w Sklepie. 
 13. Czas dostawy zamówionych Produktów zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. 
 14. Zakupiony przez Klienta Produkt cyfrowy dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio ze Strony Sklepu oraz do Klienta wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Produktu cyfrowego.
 15. Jeżeli w tracie zakupu Produktu cyfrowego Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie Umowy sprzedaży poprzez dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu cyfrowego przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy dostarczenia Produktu, Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Sprzedawcą.

 

 

 • §8

Prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy

 

 1. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, które:
 1. są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 2. wypełniają znamiona przestępstwa lub wykroczenia;
 3. stanowią przekazy reklamowe lub przekazy do których rozpowszechniania Klient nie jest uprawiony;
 4. nawołują do dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, obrażając inne narodowości, religie i rasy;
 5. mają charakter wulgarny, obraźliwy, nieprzyzwoity lub w inny sposób nieakceptowalny społecznie, a także są powszechnie uznawane za niecenzuralne;
 6. naruszają prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste.
  1. Klient winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej Sprzedawcy i oraz osób trzecich.
  2. Klient obowiązany jest do wprowadzania poprawnych danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  3. Klient jest uprawniony w każdej chwili do rezygnacji z korzystania z Usług oferowanych w Sklepie.
  4. Klient rozpoczynając korzystanie ze Sklepu zobowiązuje się do:
 7. zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego wszystkich postanowień,
 8. korzystania z funkcjonalności Sklepu zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
  1. Akceptując postanowienia Regulaminu, Klient zobowiązuje się, że podczas korzystania z funkcjonalności Sklepu nie będzie:
 9. w żaden sposób utrudniał innym Klientom korzystania ze Sklepu,
 10. korzystał ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń wpływających na świadczenie Usług,
 11. rozpowszechniał za pośrednictwem Sklepu wirusów komputerowych ani innego szkodliwego oprogramowania,
 12. podejmował działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).
  1. Klient ma prawo do uczestnictwa w udostępnionych przez Sklep formach wypowiedzi: oceny Produktów i przesyłanie własnych opinii dotyczących Produktów za pomocy skorzystania z funkcji „dodaj opinię” w celu ich publikacji w Sklepie, w miejscu do tego przeznaczonym. Dostęp do wyżej wymienionych form wypowiedzi może wymagać rejestracji w Sklepie poprzez założenie Konta, a następnie zalogowania i podania hasła przez Klienta.
  2. Klient zamieszczający swoje wypowiedzi w Sklepie, rozpowszechnia je na własną odpowiedzialność, w szczególności jeżeli chodzi o odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób w wyniku zamieszczenia wypowiedzi w Sklepie przez Klienta.
  3. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia wypowiedzi Klienta, jeżeli wypowiedź ta będzie naruszać postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre imię Sprzedawcy.
  4. Zawartość treści umieszczonych na Stronie Sklepu jest chroniona prawami własności intelektualnej Sprzedawcy, nie może być kopiowana, modyfikowana, rozpowszechniana bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

 

 

 • §9

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wykonując prawo odstąpienia musi poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednostronnego oświadczenia. Oświadczenie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od Umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Korzystanie ze wzorów, o których mowa w zdaniu poprzednim nie jest obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta albo osoby przez niego wskazanej, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od dostarczenia ostatniego Produktu, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone:
  1. pisemnie na adres Sprzedawcy: Majdańska 3/7B, 04-088 Warszawa lub
  2. za pomocą poczty elektronicznej z potwierdzeniem odbioru na adres: online@kwartalnikis.edu.pl.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą a Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić zakupiony Produkt, którego dotyczy odstąpienie od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy nadanie Towaru do Sprzedawcy na adres ul. Majdańska 3/7B, 04-088 Warszawa przed upływem ww. terminu.
 6. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym, tzn. nienoszącym śladów użytkowania. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Skorzystanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży powoduje obowiązek zwrotu przez Sprzedawcę otrzymanej od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta kwoty. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanej od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta kwoty przy użyciu takiego samego sposobów płatności, jaki został wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta podczas składania Zamówienia, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na inny sposób płatności.
 8. Zwrot kosztów dostawy Produktu nie dotyczy najtańszego sposobu dostarczenia Produktu. W takim przypadku koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży ponosi kupujący zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.
 9. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem kwoty otrzymanej od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania zwróconego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Sprzedawca powiadomi Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o dokonaniu zwrotu zapłaconej kwoty poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres e-mail Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, z którego przesłał on Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży albo na adres e-mail podany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta podczas składania Zamówienia, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży nie zostało przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umów sprzedaży:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonywał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 7. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 8. których przedmiotem jest Produkt cyfrowy, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 

 

 • §10

Reklamacja

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu bez wad.
 2. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli Produkt:
 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta,
 3. jest uszkodzony, nie uruchamia się po otrzymaniu wiadomości e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania oraz po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie,
 4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
  1. Reklamacje mogą być składane:
 5. pisemnie na adres: Sprzedawcy Majdańska 3/7B, 04-088 Warszawa lub
 6. za pomocą poczty elektronicznej z potwierdzeniem odbioru na adres: online@kwartalnikis.edu.pl.
  1. Reklamacja powinna zawierać:
  2. dane umożliwiające identyfikację Klienta,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. żądania związane z reklamacją.

W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

 1. Jeżeli zakupiony Produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca.
 2. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 3. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży Produktu, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży Produkt, w jakiej wartość Produkt z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
 4. Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
 5. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to Sprzedawca uznał za uzasadnione.
 6. Postanowienia dotyczące prawa do reklamacji przysługujące Konsumentom, stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 7. Zgodnie z art. 558 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona.

 

 

 • §11

Prawa własności intelektualnej

 

 1. Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji, bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z treści cyfrowych Produktu w następującym zakresie:
 1. utrwalenia i zwielokrotnienia Produktu do własnego użytku;
 2. wprowadzania do pamięci dowolnej liczby komputerów lub urządzeń posiadających pamięć elektroniczną oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci (tzw. cloud computing).
  1. Licencja jest nieprzenoszalna. Klient nie może przenieść prawa do korzystania z zakupionego Produktu na inną osobę. Klient nie ma również prawa udzielania dalszych upoważnień do korzystania z Produktu (czyli sublicencji). Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego Produktu, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.
  2. Licencja na korzystanie z zakupionego przez Klienta Produktu udzielona zostaje Klientowi na czas nieokreślony. Sprzedawca zobowiązuje się do niewypowiadania licencji, o ile Klient nie naruszy warunków licencji wskazanych w ust. 1 – 2 powyżej.

 

 

 • §12

Dane osobowe

 1. Składając Zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Umowy.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów i wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem:  

 

 

 • §13

Rozstrzyganie sporów

 1. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Sprzedawcą dotyczące Usług oraz wynikające z Umowy sprzedaży mogą być rozwiązane w drodze postępowania przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823).
 2. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Bardziej szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient będący Konsumentem może znaleźć na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 3. Sprzedawca wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. W przypadku braku zainteresowania ze strony Klienta będącego Konsumentem możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, spory powstałe pomiędzy Klientem będącym Konsumentem, a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sądy właściwe zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 

 

 • §14

Postanowienia końcowe

 

 1. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale konieczna do zawarcia Umowy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest:
 1. zmiany danych Sprzedawcy;
 2. zmiany sposobu świadczenia Usług bądź warunków prowadzenia Sklepu spowodowanych przyczynami technicznymi, wprowadzeniem nowych funkcjonalności, bądź zmianą dotychczasowych funkcjonalności;
 3. zmiany zakresu lub zasad świadczenia Usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Klientowi;
 4. zmiany sposobów płatności i udostępniania Produktów;
 5. konieczności zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść oraz poprawę błędów lub omyłek pisarskich.
 6. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Aktualna wersja Regulaminu oraz jego archiwalne wersje dostępne są w Sklepie. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie, bezpłatnie w Sklepie w taki sposób, że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Każda osoba odwiedzająca Sklep ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku oraz zapisać go na własnym nośniku.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.01.2021 i obowiązuje do Umów zawartych od tego dnia.
 10. Integralną cześć Regulaminu stanowi „Wzór formularza odstąpienia od umowy”.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

imię i nazwisko Konsumenta(-ów)/Przedsiębiorcy(-ów) na prawach konsumenta _________________

adres Konsumenta(-ów)/Przedsiębiorcy(-ów) na prawach konsumenta ___________________________

adres e-mail Konsumenta(-ów)/Przedsiębiorcy(-ów) na prawach konsumenta ____________________

 

Do

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI

ul. Majdańska 3/7B

04-088 Warszawa

 

 

niniejszym informuję/informujemy, iż odstępuję/my od Umowy sprzedaży zawartej w dniu __________________

 

podpis Konsumenta(-ów)/Przedsiębiorcy(-ów) na prawach konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) __________

 

 

data________________