Kwartalnik „Integracja sensoryczna” ukazuje się od 2000 roku. Jest to pierwsze, i jak dotychczas jedyne fachowe czasopismo zajmujące się problematyką terapii integracji sensorycznej. Kierowane jest do wszystkich zainteresowanych tą metodą terapii. Przede wszystkim do terapeutów integracji sensorycznej, psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów, ale również do rodziców dzieci mających rozpoznanie zaburzenia integracji sensorycznej. 

W piśmie ukazują się artykuły pisane przez polskich terapeutów integracji sensorycznej i fachowców z różnych dziedzin takich jak autyzm, dysleksja, ADHD, zaburzenia mowy itd. „Integracja sensoryczna” jest pismem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. 

W trosce o podwyższenie poziomu naszego pisma przedstawiamy informacje dla Autorów piszących do „Integracji Sensorycznej”, chcąc ułatwić przygotowywanie materiałów w oczekiwanej przez nas formie.

Wymagania merytoryczne 

 • W kwartalniku Integracja Sensoryczna można publikować prace dotyczące diagnostyki i terapii zaburzeń integracji sensorycznej SI u dzieci z normą i różnymi zaburzeniami rozwojowymi.
 • W Integracji Sensorycznej można ogłaszać prace z zakresu neurofizjologii, neuroplastyczności w powiązaniu z rozwojem integracji sensorycznej dziecka. 
 • W kwartalniku jest również miejsce na doniesienia z badań krajowych lub zagranicznych dotyczących rozwoju procesów integracji sensorycznej.
 • Publikujemy opisy indywidualnej pracy z dzieckiem z formie tzw. studium przypadku w odniesieniu do metody integracji sensorycznej.
 • Polecamy też literaturę specjalistyczną dla nauczycieli, wychowawców, terapeutów i rodziców. 

Wymagania formalne 

 • Teksty prosimy nadsyłać na adres Redaktora Naczelnego. 
 • Tekst musi być opisany: tytuł publikacji oraz imię i nazwisko, zawód, krótka informacja o specjalizacji. Dane te powinny znajdować się pod tytułem artykułu.
 • Tekst musi być przygotowany w edytorze MS OFFICE – Word PL (.docx), rozmiar czcionki 12, Times New Roman, interlinia 1,5.
 • Wskazane są śródtytuły w tekście.
 • Obowiązuje wskazywanie źródeł w treści przygotowanej publikacji.
 • Przypisy dolne wyłącznie w postaci wyjaśnienia terminów zawartych w tekście. Przypisy w tekście oraz bibliografia/literatura/piśmiennictwo (na końcu artykułu) – informacja poniżej.
 • Fotografie/wykresy/skany muszą być wstawione do tekstu (pod tekstem bez opcji otaczania itp.) i opisane. Fotografie, obrazy i skany ilustrujące tekst muszą być dodatkowo zapisane w formacie, np. JPEG, TIFF, PNG i wysłane razem z tekstem jako załącznik. Przypominamy, że w przypadku umieszczonych w tekście fotografii osób wymagana jest zgoda na publikację wizerunku. W przypadku umieszczenia w tekście schematów/diagramów/wykresów/zdjęć zaczerpniętych z innych źródeł, niezbędne jest posiadanie zgody wydawcy danej publikacji. 
 • Tabele musza być opisane i ponumerowane. Nie powinny być dodatkowo formatowane. Prosimy nie dodawać ozdób, nie zmieniać koloru tła czy czcionki.
 • Brak spełnienia powyższych wytycznych dyskwalifikuje nadesłany tekst z procedury recenzji wstępnej.

Przypisy

Prosimy o umieszczenie przypisów w tekście zasadniczym, zgodnie z regułą autor-rok wydania (podany w nawiasie okrągłym), np.

Sytuację tę trafnie opisuje kategoria wspólnoty wyobrażonej (Anderson, 1997).

Jeśli nazwisko autora pada w zdaniu, wystarczy podanie w przypisie roku wydania, np.

Jedną z odmian interakcjonizmu symbolicznego jest teoria dramaturgiczna Ervinga Goffmana (2000).

Powołanie się na określony fragment dzieła (cytat) wymaga podania także numeru strony, np.

Zainteresowanie załamaniami definicji sytuacji stanowi doniosłą rolę w życiu społecznym (Goffman, 2000, s. 42).

W przypadku przypisu do pracy mającej dwóch lub trzech autorów podajemy nazwiska wszystkich (oddzielając je przecinkami), np. (Logue, Conradi, 2006); jeśli autorów jest więcej niż trzech, podajemy nazwisko pierwszego, dodając skrót: i in., np. (Godlewski i in., 2009).

W przypadku powoływania się w jednym przypisie na kilka publikacji tego samego autora należy podać jego nazwisko, a następnie daty publikacji w kolejności chronologicznej, np. (Kowalski, 2003, 2007, 2012).

Jeśli przypis dotyczy kilku tekstów tego samego autora opublikowanych w tym samym roku, należy je od siebie odróżnić, dodając do roku wydania kolejne litery alfabetu, np. (Kowalski 2003a, 2003b). Zapis ten trzeba zachować w bibliografii.

Przypis dotyczący kilku publikacji różnych autorów z różnych lat konstruuje się porządkując je w kolejności chronologicznej, np. (Zaremba, 1976; Kowalski, 1997; Smith, 2005). Jeśli prace pochodzą z tego samego roku, należy uporządkować je w kolejności alfabetycznej (np. Kowalski, 1997; Smith, 1997; Zaremba, 1997).

Bibliografia

Bibliografia powinna być sporządzona zgodnie ze standardem APA, wydanie szóste (zalecana pozycja bibliograficzna: Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Justyna Harasimczuk, Jan Cieciuch, Wydawnictwo Liberi Libri, 2012).

Bibliografia (obowiązkowa w każdym artykule) powinna być umieszczona na końcu tekstu, w porządku alfabetycznym, bez numeracji.

Prosimy o sporządzenie opisu wg schematu: nazwisko i inicjał autora, rok wydania w nawiasie okrągłym, tytuł kursywą, miasto wydania, np.

Goban-Klas T. (2004). Media i komunikowanie masowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
(Uwaga – do 1991 PWN, dalej Wydawnictwo Naukowe PWN)

W przypadku tłumaczenia stosujemy następujący zapis, podając tłumacza:

Beckett Ch. (2010). Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej. Tłum. M. Jasiński, B. Maliszewska. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Opis bibliograficzny pracy zbiorowej:

Sęk, H. (red.) (2000). Wypalenie zawodowe: przyczyny, mechanizmy, zapobieganie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Opis bibliograficzny rozdziału w pracy zbiorowej:

Kopeć, D. (2009). Osoba z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji.
W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. (s. 133–144). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

(Uwaga – wymagane podanie stron rozdziału w pracy zbiorowej)

Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie

Obuchowska, I. (1987). Obecne i nieobecne paradygmaty w pedagogice specjalnej.
Kwartalnik Pedagogiczny, 4, 29–33.

(Uwaga – tytuł artykułu prosty, czasopismo kursywą, wymagane podanie zakresu stron artykułu, bez skrótu s.)

Pozycje bibliograficzne należy uszeregować według porządku alfabetycznego wyznaczonego przez nazwiska autorów. Prace jednego autora trzeba podać w kolejności chronologicznej, a w przypadku tego samego roku wydania – w kolejności alfabetycznej tytułów (z datami publikacji opatrzonymi dodatkowo kolejnymi literami alfabetu), np.

Fleischer M. (2004a). Europa, Niemcy, USA i Rosja w polskim systemie kultury. Wrocław: Wydawnictwo UWr.

Fleischer M. (2004b). Kognitywny wizerunek. Wrocław: Wydawnictwo UWr.

 • Teksty do Kwartalnika zamawiane są z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.
 • Odpłatność za artykuł dotyczy tylko i wyłącznie tekstów zakwalifikowanych do druku. Dane do umowy zlecenia Autor podaje po zakwalifikowaniu tekstu do publikacji. Płatność następuje w ciągu 14 dni od ukazania się Kwartalnika. Kwartalnik ukazuje się w III, VI, IX, XII każdego roku.
 • Weryfikacji tekstów przygotowanych przez polskich autorów dokonuje Redaktor Naczelny i Redaktor Krajowy. Na jego prośbę, Autor tekstu jest zobowiązany do dokonania poprawek. W przypadku odmowy dokonania korekty Redakcja ma prawo odmówić publikacji.
 • O publikacji tekstu ostatecznie decyduje Redakcja.
 • Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian formalnych.
 • Autor publikacji otrzymuje jeden egzemplarz czasopisma bezpłatnie.

Redakcja Kwartalnika Integracja Sensoryczna