1. Nasze zobowiązanie do ochrony Państwa prywatności

 1. Niniejsza Polityka prywatności (dalej nazywana „Polityką”) dotyczy kwestii związanych z ochroną danych osobowych (dalej będą nazwane „Danymi”) w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI z siedzibą w Warszawie, (04-088) przy ul. Majdańskiej 3/7B, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025525 , nr NIP 9521853112 REGON („PSTIS”).
 2. Polityka opisuje w jaki sposób PSTIS wykorzystuje informacje będące Danymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako „RODO”). A także wskazuje informacje o uprawnieniach, które przysługują osobom których dane są przetwarzane w związku z przetwarzaniem Danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest poinformowanie o:
  1. sposobie zbierania i przetwarzania Danych
  2. celach przetwarzania Danych
  3. prawach i sposobach ich wykonywania
  4. polityce „cookies”

2. Administrator Danych

 1. Bycie administratorem Danych oznacza, że określony podmiot jest odpowiedzialny za to, by Dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony Danych
 2. Administratorem Danych osobowych jest PSTIS.

3. Dane Osobowe

 1. Definicje:

„Dane” to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

„Dane specjalne” oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej

„Dane dziecka” oznaczają Dane osobowe osób poniżej 16. roku życia

  1. Rodzaj Danych, w tym Danych dziecka (jeżeli mają zastosowanie) przetwarzanych przez PSTIS w celu prowadzenia działalności statutowej obejmuje: imię (w tym drugie imię jeżeli dana osoba posiada) i nazwisko, data urodzenia, wiek, nr telefonu, adres e-mail, PESEL, NIP, wizerunek, adres zamieszkania, adres do korespondencji, informacje o wykształceniu (rodzaj ukończonego kierunku, nazwa uczelni, nazwa wydziału, rok ukończenia studiów, numer konta bankowego, pracodawca).
  2. Podanie przez Pana/Panią Danych, w tym Danych dziecka (jeżeli mają zastosowanie) jest w pełni dobrowolne, jednakże PSTIS realizując swoje działania jest zobowiązane do prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa. W takim przypadku niepodanie Danych może skutkować odmową realizacji usługi. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pana/Pani Danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością zawarcia umowy lub wystawienia faktury na Pana/Pani rzecz.
  3. Jeżeli podaje nam Pan/i swój adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – jego niepodanie nie będzie skutkowało odmową realizacji usługi. Wyrażenie którejkolwiek ze zgód marketingowych również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z naszych usług i jednocześnie ma Pan/i prawo do odwołania wyrażonej nam zgody w dowolnej chwili. Wystarczy, że skontaktuje się Pan/i z nami w sposób określony w części „Rezygnacja z newslettera” lub „Kontakt” poniżej.

4. Cele i podstawy przetwarzania Danych

 1. PSTIS przetwarza Pana/Pani Dane oraz Dane dziecka w celu wykonania umowy, której jest Pan/i stroną jest lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO).
 2. PSTIS przetwarza Pana/Pani Dane oraz Dane dziecka w celu udziału dziecka w badaniach przeprowadzonych przez terapeutów integracji sensorycznej w ramach projektów organizowanych przez PSTIS lub w ramach Nieodpłatnego Punktu Konsultacyjnego działającego w siedzibie PSTIS (art. 6 ust. 1 pkt b RODO).
 3. PSTIS przetwarza Dane, w tym Dane specjalne oraz Dane dziecka w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której Dane dotyczą (np. powiadomienia odpowiednich służb w przypadku nagłej utraty przytomności uczestnika podczas szkoleń organizowanych przez PSTIS) (podstawa z art. 6 ust. pkt d RODO).
 4. PSTIS przetwarza Pana/Pani Dane w ramach prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
  1. w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 5. PSTIS przetwarza Pana/Pani Dane oraz Dane dziecka o ile wyraził Pan/i na to zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
  1. w celu zapewnienia Panu/Pani przez PSTIS dostosowanych informacji i materiałów promocyjnych,
  2. w celu przesyłania Panu/Pani informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną, za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących oraz telefonicznie z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych,
  3. dokonania rozliczenia za udział w szkoleniach PSTIS oraz wystawienia przez PSTIS faktury,
  4. w celu marketingowym promującym usługi PSTIS.
  5. w celu realizacji sprzedaży i wysyłki Kwartalnika Integracja Sensoryczna

5. Sposób gromadzenia Danych

 1. Pana/Pani Dane i Dane dzieci pozyskujemy bezpośrednio od Pana/Panią, uzyskujemy je podczas zapisów na nasze m.in. zajęcia, konsultacje bądź szkolenia drogą telefoniczną, e-mailową, poprzez formularze zamówienia i zakupu  Kwartalnika Integracja Sensoryczna, poprzez formularz rejestracyjny na naszych stronach internetowych
  https://pstis.pl/pl/html/?str=podstrona_szkolenia-rejestracja&st=1
  https://pstis.pl/pl/html/?str=podstrona_szkolenia-rejestracja&st=2
  lub bezpośrednio w jednej z naszych placówek.
 2. Dane dzieci w zakresie ich udziału w badaniach prowadzonych przez terapeutów integracji sensorycznej w ramach projektów badawczych organizowanych przez PSTIS lub w konsultacjach w ramach Nieodpłatnego Punktu Konsultacyjnego działającego w siedzibie PSTIS również pozyskujemy bezpośrednio od Pana/Panią; uzyskujemy je podczas zapisów poprzez formularz rejestracyjny na naszej stronie internetowej
  https://pstis.pl/pl/html/index.php?str=p_konsultacje-zapisy
  (konsultacje w Nieodpłatnym Punkcie Konsultacyjnym) lub bezpośrednio w jednej z placówek współpracujących z nami (badania w ramach projektów badawczych organizowanych przez PSTIS).

6. Sposób udostępniania Danych

 1. Pana/Pani Dane, z uwagi na konieczność zapewnienia przez nas odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jak również realizacji Pana/Pani praw, mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. jednostkom sanepid, jednostkom straży pożarnej, policji i innym służbom uprawnionym do sprawowania nadzoru nad działalnością PSTIS i kontroli naszych działań.
  2. firmom ubezpieczeniowym w celu ubezpieczenia Pana/Panią lub Pana/Pani dziecka w zakresie odpowiedzialności cywilnej lub następstw nieszczęśliwych wypadków
  3. dostawcom usług umożliwiających PSTIS zrealizowanie umowy (w szczególności firmom transportowym, podmiotom świadczącym usługi zakwaterowania i wyżywienia, podmiotom świadczącym usługi turystyczne)
  4. dostawcom usług zaopatrujących PSTIS w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację naszych usług oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
  5. dostawcom usług wspierających PSTIS w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail),
  6. dostawcom usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelariom prawnym, biurom rachunkowym).
 1. Pana/Pani Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. Natomiast w przypadku gdyby Pana/Pani Dane miałyby zostać przekazane przez PSTIS do państwa trzeciego, zostanie Pan/i o tym uprzednio poinformowany/a przez PSTIS, po spełnieniu przez PSTIS warunków określonych w art. 44 RODO i wyrażeniu przez Pana/Panią uprzedniej zgody na przekazanie Danych (Eksport Danych).

7. Bezpieczeństwo

 1. Stosujemy odpowiednie organizacyjne, techniczne i administracyjne środki w celu zachowania dokładności i aktualności Danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą oraz w celu ochrony tych Danych osobowych przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem bądź przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem tych Danych.

8. Rezygnacja z newslettera

 1. W dowolnym momencie może Pan/i zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości o charakterze marketingowym.
 2. Może Pan/i skorzystać z opcji rezygnacji z subskrypcji dostępnej w otrzymanej wiadomości marketingowej lub poinformować nas o tej decyzji, korzystając z informacji kontaktowych podanych w części „Kontakt”. W swoim wniosku należy stwierdzić chęć rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości o charakterze marketingowym.
 3. Prosimy pamiętać, że takie zmiany mogą nie zostać wprowadzone niezwłocznie. Dołożymy wszelkich starań, aby zastosować się do wniosku Uczestnik PSTIS tak szybko, jak będzie to możliwe.

9. Okres przetwarzania Danych

 1. Dane osobowe przetwarzamy (czyli przechowujemy) tak długo, jak to jest konieczne w celach, w jakich zostały zgromadzone lub zgodnie z ograniczeniami czasowymi określonymi przez prawo oraz praktykę marketingową, chyba że dalsze przechowywanie jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym lub w celu ustanowienia, wykonania bądź obrony roszczeń prawnych lub jeśli ogłoszono określony czas przechowywania.
 2. Będziemy przechowywać ograniczone części Danych, które są niezbędne dla celów marketingowych, do momentu wycofania zgody przez Pana/Panią, lecz w żadnym razie nie dłużej niż przez 6 lat od wykonania ostatniej usługi na Pana/Pani rzecz.

10. Informacja do osób poniżej 16 roku życia

 1. Jeśli osoba nie ukończyła 16 roku życia, powinna zapoznać się z niniejszym tekstem wraz ze swoim rodzicem lub opiekunem, tak aby obie te osoby go zrozumiały. Jeśli dowiemy się, że osoba nie ukończyła 16 roku życia i że zgromadziliśmy informacje o tym uczestniku bez zgody jego rodzica lub opiekuna, usuniemy te informacje tak szybko jak to możliwe.

11. Dane wrażliwe

 1. Zasadniczo, nie dążymy do gromadzenia Danych wrażliwych.
 2. Dane specjalne to dane związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, stanem zdrowia, tłem przestępczym lub członkostwem w związkach zawodowych.
 3. Jednak w pewnych sytuacjach uzyskanie takich Danych może się okazać konieczne (na przykład w związku z pozyskaniem Danych dotyczących stanu zdrowia dziecka w przypadku jego udziału zajęciach czy konsultacji w zakresie integracji sensorycznej w Nieodpłatnym Punkcie Konsultacyjnym). Dołożymy wszelkich starań, by otrzymać wyraźną zgodę na przetwarzanie takich Danych i będziemy je traktować w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

12. Zmiany niniejszej Polityki

 1. Treść Polityki może czasem ulegać zmianom.
 2. Wszelkie zmiany Polityki prywatności zostaną opublikowane na tej stronie internetowej, a przed ich wprowadzeniem powiadomimy Pana/Panią z odpowiednim wyprzedzeniem.

13. Pana/Pani prawa

 1. Ma Pan/Pani prawo skontaktować się z nami w każdym czasie w celu otrzymania informacji o tym czy Pana/Pani Dane są przez nas przetwarzane, a jeśli są to również otrzymać szczegółowe informacje o tym przetwarzaniu.
 2. Może Pan/i także bezpłatnie otrzymać od nas kopię swoich Danych podlegających przetwarzaniu w formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego oraz przesłać swoje dane innemu administratorowi Danych.
 3. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę lub sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich Danych w bezpośrednich celach marketingowych oraz może Pan/i w dowolnym momencie złożyć wniosek o ograniczenie wykorzystania swoich Danych lub o usunięcie Danych. Należy jednak zauważyć, że ograniczenie lub usunięcie Danych może oznaczać, że nie będziemy w stanie świadczyć usług na Pana/Pani rzecz. Jesteśmy zobowiązani poprawić nieprawidłowe, niepełne lub wprowadzające w błąd Dane na Pana/Pani wniosek.
 4. Jeśli uzna Pan/i, że przetwarzanie przez nas Pana/Pani Danych narusza Pana/Pani prawa lub z innych powodów jest niezgodne z prawem krajowym lub prawem Unii Europejskiej, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych).

14. Profilowanie

 1. W trakcie korzystania przez Pana/Panią z naszej strony podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o Dane podane w formularzu rejestracyjnym umieszczonym na naszej stronie internetowej. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o modele scoringowe/analizy statystyczne/metody oceny ryzyka itp.
 2. Profilowanie oznacza wykorzystanie Pana/Pani Danych do oceny niektórych Pana/Pani cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Pana/Pani osobistych preferencji, zainteresowań.
 3. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów opartych o art. 6 ust. 1 pkt a RODO odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody.

15. Wizerunek

 1. Zapisując siebie lub swoje dziecko na zajęcia może wyrazić Pan/i zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie Pana/i wizerunku/wizerunku dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez PSTIS, wyłącznie na potrzeby promocji PSTIS.
 2. Taka zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb promocji PSTIS wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby promocyjne PSTIS oraz w celach informacyjnych.
 3. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie w Internecie (na stronie internetowej PSTIS https://pstis.pl oraz portalach społecznościowych PSTIS) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

16. Polityka cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika komputera i przeznaczone są do korzystania z naszej strony kwartalnikis.edu.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony kwartalnikis.edu.pl pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest PSTIS.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych strony kwartalnikis.edu.pl do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony kwartalnikis.edu.pl i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony kwartalnikis.edu.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji użytkownika strony kwartalnikis.edu.pl, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony kwartalnikis.edu.pl ponownie wpisywać loginu i hasła.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony kwartalnikis.edu.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony kwartalnikis.edu.pl. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarek internetowych.
 5. PSTIS informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych strony kwartalnikis.edu.pl.

17. Kontakt

 1. Jeśli chce Pan/i skorzystać z jakiegokolwiek przysługującego Panu/Pani prawa, należy skontaktować się z nami, pisząc na adres:

  Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI
  ul. Majdańska 3/7B
  04-088 Warszawa

  lub drogą elektroniczną: biuro@pstis.pl.
 2. W przypadku skargi dotyczącej tego, w jaki sposób zajmujemy się Pana/i Danymi osobowymi, ma Pan/i prawo skontaktować się z organem nadzorczym w swoim kraju zamieszkania.